Specjalizacja w zakresie prawa rodzinnego

Prowadzenie spraw przed Sądami Rodzinnymi w Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia)

i w całej Polsce

        Pomagamy we wszelkich  sprawach regulowanych przez prawo rodzinne. Adwokat udzieli Państwu wsparcia stosownie do sytuacji, oferując porady prawne, przygotowując dokumentację bądź reprezentując przed sądem i organami administracyjnymi, ewentualnie w postępowaniu przygotowawczym przed prokuratorem. W jego kompetencjach leży udzielenie pomocy w związku z regulacjami majątkowymi oraz osobistymi stosunkami wynikającymi z zawarcia małżeństwa, pokrewieństwa, czy powinowactwa, ale również w sprawach karnych z zakresu przestępstw przeciwko rodzinie i opiece oraz w sprawach spadkowych.

      Adwokaci z naszej gdańskiej kancelarii pomogą przejść przez trudne sprawy, które obejmuje prawo rodzinne. Sprawy o kontakty, ustalenie miejsca pobytu, separacje, adopcje, sprawy alimentacyjne to zadania, z jakimi mierzą się każdego dnia nasi prawnicy rodzinni w Gdańsku.  W każdym postępowaniu rodzinnymi kierują się dyskrecją i poufnością. Nie oceniają, nie krytykują, nie działają na emocjach. Opierają swoje postępowanie na etyce zawodowej oraz tajemnicy zawodowej (tajemnicy adwokackiej), dzięki czemu Klienci naszej gdańskiej kancelarii rozwodowej (kancelaria rodzinna) mogą czuć się przy nich swobodnie.

      Podejmując się prowadzenia postępowania z zakresu prawa rodzinnego, adwokaci na konsultacjach wstępnych proszą o jak najpełniejsze przedstawienie sytuacji. W trakcie współpracy informują, jakie dokumenty będą konieczne oraz jakie decyzje będzie należało podjąć. Od adwokatów mogą Państwo uzyskać niezbędne informacje o przebiegu prowadzenia każdej sprawy regulowanej kodeksem cywilnym.

Przy zachowaniu poufności i dyskrecji powadzimy sprawy:

 • o separację
 • o unieważnienie małżeństwa
 • o alimenty
 • o podwyższenie lub obniżenie alimentów
 • o podział majątku wspólnego po rozwodzie lub po ustanowieniu rozdzielności majątkowej
 • o ustalenie nierównych udziałów w majątku byłych małżonków oraz zniesienie współwłasności oraz rozliczenie wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny
 • dotyczące władzy rodzicielskiej (pozbawienie lub ograniczenie) oraz powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • o adopcję
 • o zaprzeczenie oraz ustalenie ojcostwa
 • o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy karne powiązane z w/w sprawami
 • sprawy spadkowe (dziedziczenie, wydziedziczenie, podział spadku, zachowek)

Poniżej znajdą Państwo szerszy opis usług w zakresie prawa rodzinnego

 

Separacja

 

Adwokat rodzinny Gdańsk prowadzi sprawy o separację

     Czasami rozwiązaniem problemów w małżeństwie może okazać się separacja. W przypadku, gdy w  małżeństwie nastąpił  zupełny rozkład pożycia, można domagać się, ażeby Sąd orzekł separację, a ja jako adwokat prawa rodzinnego w Gdańsku  mogę Państwu w tym pomóc.

Separacja wywołuje takie same skutki prawne jak rozwód (np. powstaje rozdzielność majątkowa), jednakże formalnie małżeństwo nadal będzie trwało.  Oznacza to, że pozostając w separacji, nie można wejść w nowy związek małżeński.

Separacja jest najcześciej stosowana w przypadku, gdy Klient Kancelarii nie jest w pełni przekonany o konieczności rozwiązania małżeństwa. Adwokat rodzinny Gdańsk doradzi Państwu, czy separacja jest dobrym rozwiązaniem w Państwa przypadku.

      W pozwie o separację musimy udowodnić, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. O zupełnym rozkładzie możemy mówić w chwili, gdy nie istnieją żadne więzi łączące małżonków (tj. więź duchowa, fizyczna oraz gospodarcza). Rozkład pożycia nie musi być jednak trwały (tym się różni separacja od rozwodu). Sąd przede wszystkim będzie badał tę przesłankę, a jeżeli nie zostanie ona udowodniona , to nie uzyskają Państwo separacji i sąd oddali pozew.

     Należy pamiętać, że ustawodawca przewidział również negatywne przesłanki orzeczenia separacji. Są one podobne jak w przypadku sprawy o rozwód : orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Każda sprawa jest inna i Sąd może różnie oceniać Państwa sytuację, stąd bardzo ważna jest indywidualna analiza każdego przypadku.

     Ja, jako Adwokat rodzinny Gdańsk, będę w stanie ocenić Państwa  szanse na uzyskanie separacji i doradzę Państwu, jakie dowody należy przedstawić, aby przygotować skuteczne powództwo (pozew) w tym zakresie.

Często pytają Państwo, czy  można wrócić do nazwiska panieńskiego po orzeczeniu separacji ? adwokat prawa rodzinnego Gdańsk.

Konsekwencją separacji jest pozostawanie w związku małżeńskim, a więc brak możliwości zmiany nazwiska. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprost wyłącza taką możliwość. Ewentualna zmiana nazwiska mogłaby nastąpić jedynie w trybie administracyjnej zmiany nazwiska. Jedynie w przypadku orzeczenia rozwodu,  w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, będą Państwo mogli mogli powrócić do nazwiska, które nosili Państwo przed zawarciem związku małżeńskiego (należy pamiętać, iż zwykle to kobiety przyjmują nazwiska swoich mężów , ale możliwa jest sytuacja odwrotna tj. iż mąż przyjmuje nazwisko żony, i wtedy, jeżeli się rozwiedzie, będzie mógł wrócić do swojego poprzedniego nazwiska). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, adwokat rodzinny Gdańsk będzie w stanie udzielić Państwu odpowiedzi podczas konsultacji w Kancelarii.

 

Podział majątku wspólnego małżonków Gdańsk

W momencie zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa małżeńska, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub, co istotne, przez jednego z nich (chyba że przedmiot został nabyty przez jednego majłżonka, ale ze środków z majątku osobistego). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową, należą do majątku osobistego każdego z małżonków.  Adwokat rodzinny Gdańsk pomoże Państwu rozwiązać ewentualne problemy prawne w tym zakresie. Intercyza (umowa znosząca wspólność ustawową) zyskuje na popularności w Polsce, ale zwykle jest zawierana już w trakcie trwania małżeństwa - dzieje się tak z różnych przyczyn. Podpisanie intercyzy umożliwia późniejsze dokonanie podziału majątku u notariusza lub w sądzie. W związku z powyższym sprawy o podział majątku wspólnego małżonków bardzo często pojawiają się na wokandzie sądowej, o ile nie uda się tych spraw przeprowadzić polubownie u notariusza. Dla powodzenia negocjacji ważny jest udział adwokatów prawa rodzinnego po obydwu stronach sporu, ponieważ to od ich umiejętności negocjacyjnych oraz umiejętności wynajdywania kompromisowego rozwiązania, zależy powodzenie negocjacji. To ważne, ponieważ sprawy o podział majątku w sądach należą do jednych z najdłużej trwających, stąd też warto te problemy rozwiązać polubownie. Tego rodzaju sprawy bywają skomplikowane i wielowątkowe. Wiążą się również z dużymi emocjami

    Podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy dopiero po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.   Nie oznacza to, że z podziałem majątku trzeba czekać do momentu rozwiązania małżeństwa przez rozwód, unieważnienia lub jego ustania. Podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy do dokonania również w trakcie trwania małżeństwa.

     Podział majątku polega na wyjściu ze współwłasności, która utworzyła się przez to, że małżonkowie nabywali różne rzeczy i prawa razem (tj. pozostając we wspólności majątkowej). Podziału można dokonać polubownie, w drodze umowy zawartej przed notariuszem, a jeżeli małżonkowie nie mogą się porozumieć, konieczne będzie postępowanie sądowe o podział majątku. Pamiętajmy, że w sprawie o podział majątku dzieli  się nie tylko majątek wspólny, ale również rozlicza się nakłady dokonane z majątku wspólnego na majątek osobisty, oraz z majątku osobistego na majątek wspólny. Doświadczenie adwokata rozwodowego Gdańsk podpowiada, iż największe spory dotyczą właśnie dokonanych nakładów, albo otrzymanych darowizn.

     Jako adwokat rodzinny Gdańsk, pomogę Państwu  skompletować dokumenty, wskażę jakich dowodów nam brakuje, a następnie, po zgromadzeniu niezbędnych dowodów, przygotuję wniosek do Sądu i będę reprezentować Państwa .w postępowaniu sądowym, oraz ewentualnych negocjacjach, które w trakcie sprawy sądowej mogą się pojawić (zapewne Sąd będzie nakłaniał strony do ugodowego zakończenia sprawy i warto z tej możliwości skorzystać).

     Warto w tym momencie wskazać, jakie składniki majątku wchodzą do majątku wspólnego, a  które pozostają w majątku osobistym każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego należą w szczególności (podkreślam w szczególności , a więc nie jest to zbiór zamknięty):

pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

–  przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

     Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sprawy o podział majątku – zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią. Podczas pierwszej konsultacji wytłumaczę Państwu, jak wygląda postępowanie o podział majątku Gdańsk w tym zakresie ,i z jakich możliwości warto skorzystać, aby przyśpieszyć jego przebieg.

     Wstępując w związek małżeński nikt nie planuje zwykle rozstania, dlatego sprawy dotyczące podziału majątku nie są łatwe. Zwykle towarzyszą im silne emocje, które mają wpływ na podejmowane deczyje, dlatego moim zadaniem jest ułatwić Państu podejmowanie racjonalnych decyzji.
     W mojej Kancelarii dążymy do podziału majątku za porozumieniem stron jeszcze na etapie postępowania rozwodowego. Intercyza i podział majątku dokonany przez małżonków jest najlepszym dowodem dla Sądu, iż rozpad małżeństwa jest trwały i zupełny, i zwykle Sądy wydają wtedy szybko wyrok rozwodowy. Z konieczności podział majątku obejmuje gotówkę, ruchomości, nieruchomości, nakłady dokonane z majątków osobistych na majątki wspólne i odwrotnie. W przypadku ugodowego podziału można do ustaleń między małżonkami wprowadzić dodatkowe kompromisowe rozwiązania prawne, których Sąd nie może zawrzeć w wyroku (np. dodatkowe alimenty dla małżonka, zgoda na zamieszkiwanie przez określony czas lub pod określonymi warunkami itp. itd)
    Podział majątku wspólnego, czy to polubowny, czy to sądowy, jest skomplikowanym postępowaniem prawnym i nawet najmniejsze niedopatrzenie lub brak znajomości przepisów może skutkować utratą majątku lub jego znacznej części. Wsparcie doświadczonego prawnika rozwodowego lub rodzinnego jest w takich sytuacjach nie do przecenienia. Jeżeli sprawa podziału majątku dotyczy właśnie Państwa, moja Kancelaria Adwokacka zaproponuje najlepsze rozwiązania, aby osiągnąć sprawiedliwy i korzystny dla Państwa podział majątku. Na każdym etapie postępowania o podział majątku przed Sądem w Gdańsku służę swoją wiedzą i fachową poradą prawną. Specjalizuję się w prawie rodzinnym i oferuję pomoc prawną zarówno w czasie negocjacji między małżonkami, jak i podczas rozprawy sądowej.

 

Władza Rodzicielska

Jak w sprawie władzy rodzicielskiej może pomóc adwokat rodzinny Gdańsk?

     Władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków przysługujących rodzicom do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, oraz do jego wychowywania. Ustalenie zakresu i sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej na przyszłość ma bardzo duże znaczenie, choć często jest mylone przez rodziców z kontaktami z dzieckiem (pamiętajmy jednak, iż władza rodzicielska, to coś innego niż kontakty, i może być taki przypadek, że rodzic o ograniczonej władzy rodzicielskiej ma przyznane bardzo szerokie kontakty z dzieckiem).

     Przepisy umożliwiają powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Adwokat rodzinny Gdańsk, czyli jeden z adwokatów z mojej Kancelarii to osoba, która profesjonalnie będzie reprezentować Państwa  interesy – w toku postępowania sądowego.

     Sprawy rodzinne dotyczące władzy rodzicielskiej są trudne. Spory dotyczące władzy rodzicielskiej i opieki względem wspólnych małoletnich dzieci generują duże emocje, podobnie jak i inne sprawy rodzinne.. Moja rola w takich sprawach to dążenie do wypracowania korzystnego rozstrzygnięcia dla mojego Klienta, kierując się jego najlepszym interesem z pominięciem emocji , które towarzyszą sprawie i czasami podpowiadają złe decyzje.

      Przy odrobinie dobrych chęci obu stron oraz mojej pomocy prawnej postępowanie sądowe może potrwać znacznie krócej, a sprawa może zostać zakończona w kilka miesięcy, a nie lat.

 

Rodzicielski plan wychowawczy – porozumienie rodzicielskie

Podstawą prawną rodzicielskiego planu wychowawczego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 58 § 1 k.r.o.). Przepisy te stanowią, że rodzice mogą przedstawić sądowi porozumienie w trakcie sprawy rozwodowej – albo wraz z pozwem o rozwód, albo po wszczęciu procesu o rozwód.

 Jest to umowa w zakresie najważniejszych kwestii związanych z opieką nad dziećmi – kontakty, alimenty, podejmowanie decyzji, zamieszkanie i wiele, wiele innych. Podpisany przez rodziców plan wychowawczy (porozumienie rodzcielskie) z powodzeniem zastępuje sądowe orzeczenie o kontaktach.

 

Dlaczego warto sporządzić plan wychowawczy?

    Rolą porozumienia wychowawczego – jak każdej umowy – jest wyeliminowanie przyszłych sporów i nieporozumień na drodze zgody i kompromisu, ponieważ doświadczenie uczy, iż sprawy ugodzone są częściej przestrzegane, niż sprawy zasądzone.

   Najważniejszym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest przekonaniu moich Klientów uniknięcie ingerencji Sądu (czyli osoby trzeciej w prywatne życie rodziców)  oraz decydowania przez Sąd co jest lepsze dla Państwa i dla Waszego  dziecka, ponieważ o tym wiedzą najlepiej tylko Państwo

    Pamiętajmy, iż ustalone pomiędzy Rodzicami zasady mogą się zmienić się lub ewoluować w razie potrzeby w przyszłości, ponieważ z konieczności inne zasady mogą obowiązywać, jak dziecko ma 5 lat, inne jak 10, a jeszcze inne jak 15 lat. Zmienia się też często sytuacja życiowa rodziców.              

     Pamiętajmy również,  iż podpisanie porozumienia nie oznacza, że musicie Państwo się sztywno stosować do wszystkich wskazanych tam postanowień - o ile obie strony wyrażą na to zgodę , można się do tego porozumienia nie stosować (podobnie jest zresztą z orzeczeniem Sądowym – dopóki strony na to wyrażają zgodę, to Sąd w zasadzie nie ma możliwości ingerencji w nieprzestrzeganie przez rodziców tego, co Sąd ustalił w orzeczeniu).

     Mediacja i polubowne zakończenie sprawy, to aktualnie najlepsze, najtańsze i najkrótsze rozwiązanie dla każdej ze stron. Adwokat rodzinny w Gdańsku doradzi Państwu w jaki sposób skutecznie przygotować porozumienie rodzicielskie – tak aby korzystnie uregulować Państwa sprawy. Korzystamy z wypróbowanych na przestrzeni kilkunastu lat wzorów porozumień i wiemy jak formułować nietypowe rozwiązania prawne. Jeżeli mjaą Państwo pytania – zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią w Gdańsku.

 

Ubezwłasnowolnienie

    Ubezwłasnowolnienie to ograniczenie lub pozbawienie osoby fizycznej prawa do decydowania o swoich sprawach (zdolności do czynności prawnych). Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie może np. podpisywać umów, decydować o sprawach związanych z leczeniem, sporządzić testamentu, przekazać darowizny. Jest uprawniona jedynie do podejmowania decyzji związanych z drobnymi, codziennymi czynnościami. Wyróżniamy także ubezwłasnowolnienie częściowe, w którym do podjęcia każdej czynności prawnej przez ubezwłasnowolnionego wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.

     Wnioski o ubezwłasnowolnienie, zarówno całkowite, jak i częściowe, związane są zwykle z chorobą psychiczną, niedorozwojem umysłowym, uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków i skłonnościami samobójczymi.

Ubezwłasnowolnienie – adwokat rodzinny Gdańsk

Ubezwłasnowolnienie polega na pozbawieniu lub ograniczeniu zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej. W praktyce oznacza to, że taka osoba będzie miała w znacznym stopniu ograniczone możliwości w zakresie samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej i faktycznej. Pomogę Państwu doprowadzić taką sprawę do końca. Czasami ubezwłasnowolnienie będzie jedynym rozsądnym rozwiązaniem w konkretnych okolicznościach faktycznych. Zanim jednak skierują Państwo z sprawę na drogę postępowania sądowego – warto skonsultować swoją sprawę z adwokatem rodzinnym z Gdańska. Podczas pierwszej rozmowy podpowiem Państwu jak przygotować się do takiego postępowania. Istnieją ograniczenia co do tego, kto może zgłosić taki wniosek do sądu. Zezwala się na to jedynie osobom najbliższym (małżonkom i rodzicom, dzieciom, dziadkom, wnukom, a także rodzeństwu). Wniosek może skierować do sądu również prokurator. Na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej ustala się opiekuna, którym zwykle jest małżonek, albo któryś z rodziców czy dziadków, ewentualnie dziecko lub wnuk

Pomoc adwokata w sprawach o ubezwłasnowolnienie

Adwokat w sprawach o ubezwłasnowolnienie może reprezentować zarówno osoby składające wniosek, jak i osobę. co do której złożono wniosek o jej ubezwłasnowolnienie (czasami wniosek o ubezwłasnowolnienie jest składany w złej wierze). Moja kancelaria adwokacka prawa rodzinnego zapewnia . doradztwo prawne w zakresie oceny zasadności złożenia wniosku w takiej sprawie rodzinnej, a także zapewnia kompleksową pomoc w postępowaniu sądowym

     Świadczę usługi prawne także na rzecz osób będących podmiotem we wnioskach o ubezwłasnowolnienie i w tym przypadku zapewniam pomoc prawną i reprezentację przed Sądem (przede wszystkim przygotowuję do wystąpienia w Sądzie), mającą na celu uniknięcie ograniczenia zdolności do wykonywania czynności prawnej.

 

Alimenty

     Alimenty w ogólności są to regularne obowiązkowe świadczenia najczęściej na rzecz członków rodziny, polegające na dostarczaniu środków utrzymania, Do świadczeń alimentacyjnych obowiązani są krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, przy czym krewni bliższego rzędu są zobowiązani przed krewnymi dalszego rzędu. Najczęściej spotykamy się z alimentami w przypadku postępowań rozwodowych w relacjach rodzic dziecko, albo w postępowaniach o ustalenia alimentów, w przypadku gdy rodzice nie są małżeństwem.

 

Obowiązek alimentacyjny na dziecko, ustalenie, podwyższenie, obniżenie

     Obowiązek płacenia alimentów przez rodziców na rzecz dzieci wynika z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Istotne jest, iż przepisy nie stanowią do jakiego wieku dziecka ten obowiązek powinien trwać. Przesłanką uzasadniającą ustanie obowiązku alimentacyjnego, jest zatem uzyskanie przez dziecko możliwości pozwalających na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania np. zakończenie nauki w szkole średniej lub studiów pozwalających na podjęcie zatrudnienia.

Zgodnie z treścią art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Przepis ten pozwala, w razie zmiany zarobkowych lub majątkowych możliwości zobowiązanego lub uprawnionego do alimentacji, na zmianę orzeczenia lub umowy ustalającej wysokość alimentów. Oceniając, czy zachodzą przesłanki do zmiany obowiązku alimentacyjnego, należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków, zarówno te dotyczące usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego jak i możliwości zarobkowych i majątkowych stron. Skutkiem takich zmian jest potrzeba skorygowania zakresu obowiązku alimentacyjnego. Przepisy nie stanowią po jakim czasie można dochodzić obniżenia lub podwyższenia alimentów.

 

Alimenty na rzecz byłego małżonka.

     Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka winnego, Sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

    Celem tego uregulowania jest zapobieżenie sytuacji, w której rozwód miałby spowodować pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej małżonka niewinnego w porównaniu do sytuacji, w której znajdowałby się w prawidłowo funkcjonującym małżeństwie. Środkiem do  osiągnięcia tego celu jest roszczenie przyznane małżonkowi niewinnemu, o przyczynienie się małżonka uznanego za wyłącznie winnego, w odpowiednim zakresie do zaspokajania jego usprawiedliwionych potrzeb, chociażby nie znajdował się w niedostatku. Zakres w jakim to ma nastąpić, określa z jednej strony stopień pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego, a z drugiej strony zasady słuszności. Zasady słuszności mogą w sposób prawidłowy wyważyć rozstrzygnięcie, jaki w konkretnej sprawie zakres przyczynienia się małżonka winnego może być uznany za „odpowiedni”..

Należy pamiętać, iż obu przypadkach, tj. gdy chodzi o alimenty po rozwodzie z uwagi na stan niedostatku, jak i w związku z istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka niewinnego, alimenty nie zostają przyznane z inicjatywy sądu, więc trzeba złożyć pozew W przypadku alimentów na małżonka konieczne jest przedstawienie żądania i zamieszczenie wniosku o alimenty (np. w pozwie, odpowiedzi na pozew czy ewentualnie podczas rozprawy).

Obowiązek alimentacyjny dziadków wobec wnuków

    Zgodnie z brzmieniem art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności, albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi, lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

   Powyższe oznacza, że sąd będzie mógł zasądzić alimenty od dziadków na rzecz dziecka, jeżeli oboje rodzice nie są w stanie spełniać takiego obowiązku. Obowiązek dalszych krewnych określa się jako obowiązek „posiłkowy". Warto zaznaczyć, iż wysokość alimentów także w tej sytuacji uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka) oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego (dziadków). 

 

Od czego zależy wysokość alimentów?

Zgodnie z treścią art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od:

 1. usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz

 2. od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

    Należy wskazać, że ustawa nie określa pojęcia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. jednak potrzeby te należy ujmować szeroko. Do potrzeb tych zalicza się zarówno potrzeby materialne, jak i niematerialne, przy czym należy je zawsze oceniać w zależności od kontekstu i okoliczności danej sprawy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody  a więc bezskuteczne są działania niektórych dłużników, którzy zwalniają się z pracy, albo obniżają pensję - Sąd w takim przypadku sprawadza, jakie są rzeczywiste płace na danym stanowisku, ewentualnie jaką pracę i z jakim wynagrodzeniem osoba pozwana może wykonywać i jakie hipotetycznie wynagrodzenie może otrzymywać.

     Małoletnie dziecko powinno mieć zaspokojone uzasadnione potrzeby, czyli takie, których zaspokojenie pozwala mu żyć w warunkach odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia, wykształcenia itp. Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być określone na takim poziomie, jaki odpowiada stopie życiowej rodziców. Rodzic dochodzący alimentów na dziecko musi wykazać, jakie są usprawiedliwione potrzeby jego dziecka - należy przedstawić odpowiednie dowody w tym zakresie. Sąd będzie również badał możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica, a ściślej zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby, przy pełnym wykorzystaniu swoich sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody (które zwykle na potrzeby postępowania sądowego będą zaniżane).

Adwokat Alimenty Gdańsk

      Obowiązek alimentacyjny sprowadza się do konieczności dostarczania środków utrzymania, a w razie potrzeby również środków wychowania. Brak płatności za alimenty w wymiarze przekraczającym trzy miesiące, stanowi przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego, co stanowi istotny środek zapobiegania uchylaniu się od alimentów.

       Moja kancelaria adwokacka prawa rodzinnego zajmuję się prowadzeniem tylko spraw rodzinnych – w szczególności spraw o alimenty. Wiem jak ważne są to sprawy dla moich Klientów, dlatego dokładam wszelkich starań, aby uzyskać je w najwyższej możliwej wysokości, ewentualnie aby doprowadzić do tego, aby były zgodne z przepisami i nie nadmierne-  w przypadku gdy reprezentuję osoby pozwane. Wówczas moim podstawowym zadaniem jest wykazanie, że albo alimenty w ogóle się nie należą, albo należą się, ale w znacznie niższej wysokości niż żądana. Prowadzę również sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego i obniżenie wysokości alimentów. W praktyce zatem będą Państwo musieli wykazać przed Sądem, że Państwa  możliwości zarobkowe uległy znacznemu pogorszeniu, lub sytuacja finansowa beneficjenta świadczeń alimentacyjnych znacznie się poprawiła. Rzeczone zmiany nie mogą być nieistotne lub tymczasowe. Muszą mieć charakter istotny oraz trwały

      Zajmuję się wszystkimi formalnościami związanymi ze sprawą o alimenty w Gdańsku. Pomagam  przygotować w szczególności pozew lub odpowiedź na pozew i opracuję strategię działania, którą następnie będziemy konsekwentnie wdrażać w trakcie procesu sądowego. W razie konieczności poprowadze negocjacje ugodowe z drugą stroną sporu – jeżeli w ustalimy, iż jest to zasadne i korzystne dla Państwa.

W  ramach działań prawnych mogę zaoferować : :

przygotowanie pozwu o zasądzenie alimentów i prowadzenie sprawy ;

przygotowanie pozwu o podwyższenie lub obniżenie alimentów;

wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów;

wystąpienie do sądu o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego;

wystąpienie o uchylenie klauzuli wykonalności nadanej wyrokowi alimentacyjnemu;

uzyskanie alimentów na małżonka pozostającego w niedostatku;

uzyskanie alimentów na rzecz dzieci od byłego małżonka;

uzyskanie alimentów od dzieci na rzecz rodziców;

uzyskanie alimentów od dziadków na rzecz wnuków.

      Sprawy o alimenty są bardzo ważne i jednocześnie długotorwałe. Wymagają również wykazania wszelkich twierdzeń środkami dowodowymi. Ważne jest zatem, aby w odpowiedni sposób przygotować się do postępowania w Sądzie. Adwokat alimenty Gdańsk przygotuje Państwa do rozprawy w Sądzie i przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty. Współpraca z adwokatem rodzinnym jest w tym przypadku nieodzowna.

       Warto skorzystać z usług adwokata w sprawie o alimenty w Gdańsku w celu prawidłowego określenia wysokości alimentów i spełnienia wymagań formalnych, a także dowodowych. Pomocne mogą okazać się umowy, faktury oraz rachunki. Nie bez znaczenia będą również opłaty, które ponosicie w związku z utrzymaniem dziecka (np. wydatki na jedzenie, przybory szkolne, ubrania, lekcje dodatkowe, zajęcia sportowe, kolonie)

       Rekomenduję, aby na spotkanie przynieść wszystkie dokumenty, które w Państwa ocenie mogą stanowić dowód w sprawie. Dokonam selekcji i ewentualnie wskażę Państwu jakie dowody warto jeszcze pozyskać. Postępowanie w sprawie o alimenty jest ściśle sformalizowane, a profesjonalny adwokat rodzinny sprawnie porusza się  w tych zagadnienach prawnych.

       Skorzystanie z usług adwokat alimenty Gdańsk to inwestycja, która może się zwrócić po wielokroć. Orzeczenie w sprawie alimentów będzie wpływać na Państwa sytuację przez wiele lat życia, więc warto zadbać o fachową pomoc prawną, kancelarii specjalizującej się w tej dziedzinie.

 

Często pojawia się pytanie jaki wpływ na alimenty ma rozwód bez orzekania o winie?

 

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie trzeba zwrócić uwagę na dwa odrębne zagadnienia , tj. :

alimenty na dzieci;

alimenty na współmałżonka.

    W przypadku orzekania alimentów na dzieci,  rozwód bez orzekania o winie (lub z orzekaniem o winie ) nie wpływa na obowiązek alimentacyjny (tj. nie wpływa, ani na samą możliwość orzeczenia alimentów, ani tym bardziej na ich wysokość).

   W przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie wpływa to na zakres obowiązku alimentacyjnego dla małżonka. W przypadku takiego rozwodu będziecie mogli Państwo domagać się alimentów tylko wówczas, gdy będziecie znajdować się w niedostatku. Co więcej – obowiązek alimentacyjny wygaśnie z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

    Pamiętać jednak należy, iż w przypadku rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków, można domagać się alimentów nawet wtedy, gdy małżonek niewinny nie pozostaje się w niedostatku (czyli żyje w dostatku). Wystarczy, że udowodnicie Państwo, iż Wasza sytuacja materialna uległa istotnemu pogorszeniu (nawet gdy nadal żyjecie w dostatku) , a przecież zwykle wskutek orzeczenia rozwodu sytuacja majątkowa się pogarsza.

     Zadaniem adwokat alimenty Gdańsk jest opracowanie najlepszej możliwej strategii i taktyki procesowej, która przyczyni się do orzeczenia możliwie najwyższych alimentów. Pomogę Państwu zrealizować to zadanie i dołożę wszelkich starań i wykorzystam moje doświadczenie, aby uzyskać korzystne dla Państwa orzeczenia sądowe.

Czy Kancelaria prowadzi sprawy o alimenty tylko w Gdańsku?

      Z oczywistych względów znakomita większość Klientów Kancelarii zamieszkuje w Gdańsku lub Trójmieście, ale prowadzę sprawy na terenie całego województwa pomorskiego i szerzej na terenie Polski - wprowadzenie do kodeksu postępowania cywilnego rozpraw on-line oraz spotkań on-line umożliwia prowadzenie spraw praktycznie w każdej części Polski.

 

Kontakty z małoletnimi dziećmi (ustalenie kontaktów, zmiana kontaktów)

Kontakty z dzieckiem

Ustalenie kontaktów  adwokat Gdańsk

Kontakty z dziećmi są kwestią najważniejszą dla znakomitej większości rodziców, którzy znaleźli się w sytuacji rozwodowej, i jednocześnie najczęściej stanowią oś najgorętszych sporów. Należy jednak pamiętać, iż  problemy istniejące między małżonkami nie powinny mieć wpływu na relacje z dziećmi. Negatywna ocena postawy małżeńskiej małżonka, nie  powoduje automatycznie  negatywnej oceny postawy  rodzicielskiej małżonka (sądy nie stawiają znaku równości między kompetencjami małżeńskimi a kompetencjami rodzicielskimi – choć wiele osób tak to ocenia)

Uregulowanie kontaktów z  dzieckiem lub dziećmi może nastąpić na trzy sposoby:

w drodze porozumienia zawartego między rodzicami;

na skutek postanowienia lub wyroku Sądu;

w wyniku ugody zawartej przed Sądem lub mediatorem.

W każdym z powyższych przypadków pomogę wybrać wybrać Państwu  wariant najbardziej korzystny dla dziecka oraz dla Państwa, ponieważ specjalizuję się w prowadzeniu spraw rodzinnych na terenie Gdańska i Trojmiasta. Na przestrzeni kilkunastu lat pomogłam wielu osobom w podobnej sytuacji. Jako adwokat prawa rodzinnego w Trójmieście dokładam wszelkich starań, aby udzielić Państwu pomocy prawnej prawnej – w przyjaznej atmosferze i przy zachowaniu tajemnicy adwokackiej.

 

Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów

Artykuł 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż niezależnie od władzy rodzicielskiej, rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Zwracam uwagę iż jest to prawo i obowiązek, ale nie tylko rodzica, ale również dziecka (a więc kontakt z rodzicem jest również prawem dziecka). Zasadą jest, że jeśli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, to rodzice wspólnie powinni ustalić sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z rodziców. Przy ustalaniu kontaktów pod uwagę należy wziąć, dobro dziecko i rozsądne życzenia dziecka, jeśli ze względu na swój wiek, jest ono w stanie je wyrazić. Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia, to jedno z nich występuje z wnioskiem o ustalenie kontaktów do sądu opiekuńczego.

Forma kontaktów z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności:

 1. bezpośrednie przebywanie z dzieckiem tj.odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,

 2. pośrednie czyli porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość,(zwykle telefon, skype, teams)

   

  Czy ustalenie kontaktów następuje zawsze w wyroku sądu ?

     Idealnie jest, jeżeli rodzice sami ustalą między sobą sposób wykonywnia kontaktów - sąd opiekuńczy powinien wydawać orzeczenie jedynie w ostateczności. Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

 

      Kto może żądać ustalenia kontaktów?

      Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest prawem i obowiązkiem rodziców. Nalezy pamiętać, iż jest to uprawnienie całkowicie niezależne od władzy rodzicielskiej, tzn. także w przypadku jeżeli rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej (ewentualnie jego władza została ograniczona), zachowuje on prawo do kontaktów ze swoim dzieckiem i może ich dochodzić przed sądem.

 

Warto pamiętać, iż prawo do kontatków z dzieckiem , jak wynika z treści art. 1136 k.r.o.  mają również :

 1. rodzeństwo,

 2. dziadkowie,

 3. powinowaci w linii prostej,

 4. inne osoby, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem,

   

   

  a więc wszystkie te osoby mogą żądać ustalenia kontaktów z dzieckiem.

   

Ustalenie kontaktów z dzieckiem a postępowanie rozwodowe

W toku postępowania rozwodowego, rodzic u którego dziecko nie ma miejsca stałego pobytu, może złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów, wskazując ich formę i częstotliwość (zakres żądania nie jest dla Sądu wiążący), jednak w przypadku gdy rodzice wyrażają wolę współpracy ze sobą w zakresie sposobu sprawowania opieki i  władzy rodzicielskiej, sąd na zgodny wniosek stron może odstąpić od regulowania kontaktów.

 

Kontakty dziecka z rodzicem, gdy rodzice nie są małżonkami

Dla uprawnień rodziców w zakresie kontaktów z małoletnim dzieckiem nie ma żadnego znaczenia czy rodzice dziecka pozostają w związku formalnym (małżeństwo) czy nieformalnym (konkubinat) albo w ogóle nie pozostają w żadnym związku.

 

Czy zmiana rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem jest możliwa?

Art. 1133 KRO jednoznacznie wskazuje, że sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Zmiana rozstrzygnięcia polega na tym, że sąd postanowieniem zmienia uprzednio ustalone terminy, czy częstotliwość spotkań rodzica z dzieckiem, jeżeli uzasadniają to okoliczności (np. spotkania w dotychczasowych terminach są niemożliwe). Zmiana rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów może polegać także na tym, że sąd zniesie poszczególne zakazy, ograniczy lub rozszerzy liczbę godzin, zmieni sposób lub formę kontaktów - jednak chcąc zmienić rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem, należy złożyć w sądzie wniosek o zmianę postanowienia.

 

Władza rodzicielska (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie)

Władza rodzicielska jest to pełen zestaw uprawnień, jakie przysługują rodzicom względem ich dzieci (reprezentowanie ich przed organami państwowymi; należyta piecza; ochrona jego interesów;  wychowanie; decydowanie o leczeniu i kształceniu.) Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w tym samym zakresie. Trwa ona do ukończenia przez dziecko pełnoletności. Są jednak sytuacje, gdy władza rodzicielska może ustać z różnego rodzaju przyczyn. 

Kiedy władza rodzicielska ustaje wobec małoletniego?

W przypadku śmierci rodzica; gdy nastąpi utrata przez niego zdolności do czynności prawnych lub gdy dojdzie do zaprzeczenia ojcostwa bądź macierzyństwa. Ustanie władzy rodzicielskiej występuje również w momencie pozbawienia jej przez sąd, gdy pojawi się unieważnienie uznania dziecka, gdy miejsce będzie mieć rozwiązanie przysposobienia lub samo przysposobienie w stosunku do rodziców biologicznych.

Ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Sąd może ograniczniczyć , zawiesić albo pozbawić rodzica władzy rodzcielskiej. Ograniczeniem władzy rodzicielskiej nazywamy odebranie jednemu z rodziców możliwości decydowania o wychowaniu dziecka i zarządzaniu jego majątkiem w jakimś określonym zakresie. Jeśli władza zostanie ograniczona, rodzic ma kontakt z dzieckiem, może się z nim widywać na określonych zasadach, nawet w bardzo dużym wymiarze , ale jego zgoda jest wymagana tylko co do określonych decyzji odnośnie dziecka. Zawieszenie władzy rodzicielskiej, to tymczasowe zawieszenie opieki nad dzieckiem związanej z konkretnymi przesłankami (np. odbywanie kary więzienia, długotrwały wyjazd, zaginięcie). Prawa i obowiązki względem dziecka nie przestają istnieć, ale nie mogą  przez dany okres czasu być wykonywane. Pozbawienie władzy rodzicielskiej to z kolei całkowite odebranie możliwości decydowania o wychowaniu dziecka. Jeśli władza zostanie rodzicowi odebrana, ten nie ma prawa wykonywać wobec dziecka jakichkolwiek czynności – zwykle kolejnym krokiem po odebraniu władzy rodzicielskiej jest skierowanie dziecka do adopcji.

 

W przypadku gdy  pojawia się u Państwa problem dotyczący władzy rodzicielskiej, zapraszam do mojej kancelarii. Pomagam osobom chcącym ograniczyć, zawiesić lub pozbawić drugiego rodzica władzy rodzicielskiej, ale również tym osobom którym niesłusznie próbuje się ograniczyć władzę rodzicielską albo w ogóle ją zawiesić lub odebrać. 

 

Ustalenie nieistnienia małżeństwa

Moja kancelaria adwokacka prawa rodzinnego w Gdańsku podejmuje się prowadzenia spraw związanych z ustaleniem nieistnienia małżeństwa. Szczegółowo wyjaśnię Państwu przesłanki do wystąpienia do sądu z pozwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Jeżeli po przeanalizowaniu sytuacji konkretnego klienta, stwierdzę zasadność takiego pozwu, to podejmę wszystkie niezbędne działnia w celu uzyskania oczekiwanego wyroku.

Kto może wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa?

Z pozwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa może wystąpić  małżonek , albo kierownik Urzędu Stanu Cywilnego albo prokurator. Prokurator bierze udział w takim postę;powaniu z mocy prawa.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno wskazuje zasady ważnego wstąpienia w związek małżeński:

 • Tylko kobieta i mężczyzna może zawrzeć związek małżeński (odmienność płci).

 • Zgodne złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 • W czasie składania oświadczeń obydwoje przyszli małżonkowie byli obecni (wyjątkiem jest zastępstwo pełnomocnika).

 • Złożenie zgodnych oświadczeń przed kierownikiem USC lub konsulem.

Ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa, warto skorzystać z pomocy mojej kancelarii. Rezultatem niezachowania jakiegokolwiek z warunków zawarcia ważnego małżeństwa zarówno cywilnego jak i konkordatowego, jest ustalenie, że małżeństwo nie zostało zawarte.

Konsekwencje ustalenia nieistnienia małżeństwa

W przypadku ustalenia nieistnienia małżeństwa obydwie strony będą uznane jakby nigdy nie wstąpiły w związek małżeński. ( a więc np. nie posiadają majątku wspólnego). Każde złożenie pozwu o ustalenie nieistnienia małżeństwa wymaga solidnego przemyślenia wszelkich korzyści i strat wynikjących z uzyskania takiego orzeczenia.

 

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa jest to sytuacja, w której małżonkowie mają swój własny majątek, nie mając przy tym majątku wspólnego i nie odpowiadając tym samym za długi drugiej ze stron. Rozdzielność majątkowa może być wprowadzona poprzez intercyzę, jaką zawiera się między małżonkami, przymusowo poprzez orzeczenie sądu oraz z mocy prawa, jeśli jeden z małżonków jest ubezwłasnowolniony lub ogłoszono jego upadłość, a także w sytuacji, gdy doszło do separacji.

Część Klientów mojej kancelarii ustanawia rozdzielczość majątkową już po ślubie, i wtedy każdy z małżonków ma swój majątek, sam nim zarządza i w pełni za niego odpowiada. Inni Klienci, z różnych przyczyn , na taką rozdzielczość decydują się po latach małżeństwa. Są też i sytuacje, gdy jedynie jedna ze stron z  oczekuje wprowadzenia rozdzielności majątkowej i wtedy jest zmuszona złożyć pozew do sądu.

W wielu przypadkach jest tak, że pomoc adwokacka ma kluczowe znaczenie dla korzystnego załatwienia całej sprawy ustanowienia rozdzielności majątkowej. Sporządzam niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonej sprawy. Reprezentuję naszych klientów przed sądami i robię wszystko, co w  niezbędne, by zakończyć sprawę z pożądanym efektem.
Zapraszam serdecznie do współpracy. Wierzę, iż wspólnie uda nam się przeprowadzić tak całą sprawę, by taką rozdzielczość majątkową uzyskać, nawet z datą wsteczną (jest taka możliwość). Ustalenie daty wstecznej rozdzielności majątkowej ma niekiedy bardzo istotne znaczenia dla Klientów, ponieważ powoduje, iż jakiś element majątku (zwykle cenny), staje się majątkiem osobistym małżonka, a nie majątkiem wspólnym, który podlega podziałowi.

 

Ustalenie ojcostwa

Z pozwem o ustalenie ojcostwa może wystąpić dziecko, matka, jak również domniemany ojciec dziecka. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dziecko jest już pełnoletnie lub gdy nastąpiła jego śmierć. W Polsce, według prawa, ojcem dziecka jest ta osoba, która obcowała z matką dziecka w okresie czasu między trzechsetnym a osiemdziesiątym pierwszym dniem, przed jego urodzeniem. Może zdarzyć się tak, iż ojcostwo zostanie jednak obalone, przez  wykazanie, iż ojcem dziecka prawdopodobnie może być ktoś inny. Głównym dowodem w tego typu sprawach jest badanie DNA.

Ojciec dziecka jest zobowiązany do tego, by ponosić wydatki, zarówno na kobietę w ciąży, jak również i na urodzone dziecko  - jeśli ojcostwo mężczyzny zostało udowodnione, matka może żądać od ojca dziecka pomocy finansowej zarówno dla siebie przez trzy miesiące po porodzie (oraz zaliczki na koszty związane z ciążą), jak również i na dziecko w formie alimentów (po urodzeniu). 

 

Przysposobienie

Przysposobienie jest to dobrowolne, regulowane prawem uznanie dziecka biologicznie obcego za własne. Przysposobienie jest adopcją i dotyczyć może osoby małoletniej, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia. Aby móc przysposobić dziecko, należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, jak również spełnić szereg innych przesłanek. 

Osobami, które mogą przysposobić (adoptować), dziecko są małżonkowie. Praktycznie żadna osoba samotna, czy też para w nieformalnym związku, nie ma możliwości starania się o adopcję. Co więcej, osoby te muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a ponadto ich obowiązkiem jest zapewnienie nieletniemu odpowiednich warunków do rozwoju i wychowania. W przypadku dzieci, które ukończyły 13 rok życia, konieczna jest ich zgoda. Osoba przysposobiona, jak również i przysposabiający  jak w relacji rodzic biologiczny - dziecko biologiczne. Kluczowe w całym tym procesie jest to, aby rodzice biologiczni dziecka wyrazili zgodę na możliwość przysposobienia ich przez rodziców adopcyjnych, chyba że ci zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani.

Rodzaje przysposobienia

Wyróżnić można trzy rodzaje przysposobienia. Jest to przysposobienie pełne, niepełne lub całkowite, gdy rodzice biologiczni  wyrażą tak zwaną blankietową zgodę na przysposobienie. To, o czym należy pamiętać - adopcja jest nierozwiązywalna, chyba że są ważne powody do tego, by została ona rozwiązana. W przypadku przysposobienia całkowitego jest to niedopuszczalne. W każdym przypadku podstawą podejmowania deczyji przez sąd jest dobro małoletniego dziecka.

 

Spadki

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe dotyczy wszystkiego, co związane jest z majątkiem osoby zmarłej. .

Spadek

Spadek to ogół cywilnych i majątkowych praw oraz obowiązków (długów) posiadanych przez zmarłego, które w chwili śmierci przechodzą na jego spadkobierców. Spadek obejmuje więc nie tylko dobra materialne, ale też różnego rodzaju zobowiązania. W jego skład mogą wchodzić np. długi, które spadkobierca będzie musiał spłacić. Sprawy spadkowe obejmują najczęściej przyjęcie lub odrzucenie spadku, a także jego podział lub wykluczenie konkretnych osób z procesu dziedziczenia albo ustalenie zachowku

Testament

Testament to dokument określający sposób zarządzania majątkiem osoby fizycznej po jej śmierci. Może go sporządzić każdy, kto ukończył 18 lat (lub zawarł związek małżeński po 16 roku życia - dotyczy to kobiet) i nie doszło do jego ubezwłasnowolnienia przez sąd. Istnieją różne formy testamentu przy czym najpopularniejsza to forma aktu notarialnego lub forma pisemna. W przypadku testamentu pisemnego pamiętajmy, aby go nazwać Testementem, napisac w całości pismem ręcznym, podpisać oraz napisać datę. Bez tych warunków testament będzie nieważny Testament w każdej chwili można również odwołać. Ważność testamentu można podważyć, jeśli istnieje podejrzenie co do jego sporządzenia pod przymusem, w stanie niepełnej świadomości oraz w przypadku wystąpienia innych błędów lub wad oświadczeń woli.

Zachowek

Zachowek jest świadczeniem wypłacanym w pieniądzu ustawowym spadkobiercom pominiętym w testamencie w . (niedziedziczącym z testamentu). Jest to forma ochrony interesów najbliższych zmarłego zgodnie z moralnym prawem dotyczącym obowiązku pozostawienia im części majątku. O zachowek od spadkobierców mogą ubiegać się wyłącznie uprawnione osoby wskazane w kodeksie cywilnym .

 

Dziedziczenie ustawowe - Sprawy spadkowe Gdańsk

Dziedziczenie ustawowe ma zastosowanie wtedy, gdy zmarły nie pozostawił testamentu. Schemat dziedziczenia jest ściśle określony w przepisach.. W pierwszej kolejności spadek dziedziczą współmałżonek oraz dzieci biologiczne i przysposobione lub współmałżonek i rodzice zmarłego, jeśli ten nie posiada potomstwa. Bardziej skomplikowane sprawy spadkowe obejmują dziedziczenie przez dalszych członków rodziny. W przypadku gdy zmarły nie posiadał nikogo bliskiego, jego spadek przechodzi na gminę, w której mieściło się jego ostatnie miejsce zamieszkania.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.