Rozwód

USTANIE MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD

Ustanie małżeństwa może nastąpić na skutek różnych sytuacji między innymi: unieważnienia, śmierci jednego z małżonków, uznania małżonka za zmarłego oraz w przypadku orzeczenia rozwodu przez Sąd. W ostatniej sytuacji aby Sąd mógł orzec rozwód w pierwszej kolejności bada rozkład pożycia małżeńskiego oraz czy zachodzą jego pozytywne lub negatywne przesłanki.

Do przesłanek pozytywnych, dopuszczających orzeczenie rozwodu należy zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to trwały rozkład wszelkich więzi łączących małżonków, a w szczególności więzi duchownej, fizycznej i gospodarczej. Trwałość oceniana jest przez pryzmat długotrwałości pożycia i występuje wtedy gdy można przyjąć, że w danych okolicznościach nie nastąpi powrót małżonków do wspólnego pożycia. Przedmiotem badania Sądu jest także fakt czy i które z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Dlatego też występuje swojego rodzaju klasyfikacja przyczyn rozkładu małżeństwa, które mogą być zawinione jak i niezawinione. Wśród pierwszych bezsprzecznie należy wymienić: zdradę małżeńską, zły stosunek do dzieci, bezczynny tryb życia czy nadużywanie alkoholu. Do drugich zaliczamy: różnicę charakterów, długotrwałą chorobę. Występuje również grupa przyczyn, które w zależności od okoliczności można uznać za zawinione lub niezawinione i tu zaliczyć należy między innymi bezpłodność oraz dużą różnicę wieku między małżonkami.

Ustawodawca przewiduje trzy sytuacje, w których mimo wystąpienia zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne. Pierwszy przypadek mówi o braku możliwości orzeczenia rozwodu jeśli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, w kolejnej sytuacji jeśli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz jeśli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, drugi z małżonków na rozwód się nie zgodzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli istnieją możliwości na utrzymanie małżeństwa, Sąd może skierować strony do mediacji. Jest to uprawnienie Sądu które realizować może na podstawie analizy materiału dowodowego przedstawionego przez strony. Normy prawne wskazują wyraźnie, że podstawą rozstrzygnięcia Sądu jest stan rzeczy istniejący w momencie zamknięcia rozprawy. Podstawowym celem rozwodu jest eliminacja szkody, jaką z punktu widzenia społecznego jest utrzymywanie formalnych związków małżeńskich. Nadto należy dodać, iż zgoda na rozwód powinna być wyrażona przed Sądem i nie może być warunkowa. Przedmiotem wyroku rozwodowego jest znacznie więcej kwestii niż tylko rozstrzygnięcie co do winy rozkładu pożycia małżeńskiego.

adw. Małgorzata Koprowska

adwokat rozwód gdańsk