Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Na czym polega rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków?

Strony związku małżeńskiego poprzez zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej mogą wyłączyć stosowanie zasad wspólności ustawowej. W ten sposób może zostać ustanowiona pomiędzy nimi pełna rozdzielność majątkowa lub też rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Ta ostatnia ma swoją daleko posuniętą specyfikę.

Co oznacza rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków? W jaki sposób można ją ustanowić? Jakie wywołuje skutki prawne? Odpowiedzi an te wszystkie pytania znajdziesz w niniejszym wpisie.

Co oznacza rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków?

Co do zasady, pomiędzy małżonkami, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, powstaje z mocy prawa ustrój wspólności ustawowej.

Jeśli jego strony małżeństwa chcą osiągnąć inny skutek prawny, dzięki któremu ich majątki będą przedmiotem odrębnej własności, wówczas mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską. W ten sposób narzeczeni lub małżonkowie mogą ustanowić pomiędzy sobą:

 • pełną rozdzielność majątkową,

 • rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Na czym polega rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków?

Musisz wiedzieć, że skutki prawne oraz sposób zarządu majątkami osobistymi przez współmałżonków w przypadku powstania pomiędzy nimi ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków jest identyczny jak w przypadku istnienia zwykłej rozdzielności majątkowej.

Oznacza to, że jej strony posiadają jedynie odrębne majątki osobiste i nie istnieje ich majątek wspólny, jako małżeństwa. Każdy ze współmałżonków zachowuje w swoim odrębnym władaniu zarówno majątek posiadany przed jej zawarciem, jak i ten który został nabyty później, a więc w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Na jej podstawie następuje wyłączenie wspólności majątkowej, w miejsce której powstaje rozdzielność majątkowa, zaś każdy z małżonków sprawuje samodzielny zarząd swoimi aktywami, jak również może nimi całkowicie swobodnie rozporządzać.

Podkreślić jednak trzeba, że w przeciwieństwie do ustroju zwykłej rozdzielności majątkowej, z chwilą, gdy następuje jego ustanie, poprzez rozwód, małżonek znajdujący się w gorszej sytuacji majątkowej, może wystąpić o wyrównanie dorobku z tego tytułu.

Co to jest dorobek?

Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku, który nastąpił od chwili zawarcia umowy o ustanowieniu rozdzielności aż do momentu jej ustania. Obejmuje on wszelkie przedmioty majątkowe i prawa. Może to więc być na przykład zakupione mieszkanie czy też samochód.

Celem zawarcia umowy z wyrównaniem dorobku jest chęć zabezpieczenia przez strony interesów tego małżonka, który znajduje się się w gorszej sytuacji finansowej. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeden z nich nie będzie w stanie z różnych przyczyn w trakcie trwania małżeństwa powiększać swojego majątku osobistego, w związku z czym znajdzie się w gorszej sytuacji finansowej. Może to wynikać na przykład z z powodu sprawowania osobistej opieki nad dziećmi, bądź ciężkiej choroby.

Jak stwierdził w wyroku z dnia 16 listopada 2016 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie (sygn. akt I ACa 463/15, http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/content/$N/155500000000503_I_ACa_000463_2015_Uz_2016-11-16_001) „Celem wyrównania dorobków jest uwzględnienie przy nakładach małżonków na majątek wypracowany w małżeństwie faktu, że np. może być tak, iż ze względu na interes rodziny jeden z małżonków nie pracuje zawodowo albo tylko w nieznaczny sposób wykorzystuje swoje możliwości zarobkowe, umożliwiając tym samym drugiemu małżonkowi realizację zawodową i w przypadku zakończenia związku ma prawo do uczestnictwa w osiągniętym z tej działalności zysku”. Sąd ten wskazał jednocześnie, iż instytucja wyrównania dorobków służy do „ochrony małżonka słabszego ekonomicznie”.

W jaki sposób dokonuje się obliczenia dorobku?

Warunkiem skutecznego dochodzenia roszczenia o wyrównanie dorobku, jest uprzednie dokładne obliczenie jego wartości. Następuje to według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili dokonywanie rozliczenia pomiędzy współmałżonkami.

Obliczenia dorobku dokonuje się tego wg ściśle określonych zasad, wskazujących co można zaliczyć na jego poczet, a czego nie.

Co się dolicza do dorobku?

Do dorobku dolicza się:

 • darowizny dokonane przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz ich wspólnych zstępnych oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób,

 • usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka,

 • nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka dokonanych z majątku drugiego z nich.

Czego nie wlicza się do dorobku?

Jeżeli umowa majątkowa małżeńska nie stanowi inaczej, do dorobku nie wlicza się:

 • zaliczanych do majątku osobistego przedmiotów nabytych przed zawarciem umowy majątkowej i odziedziczonych przez małżonka,

 • przedmiotów przekazanych mu w drodze darowizny lub zapisu,

 • praw niezbywalnych, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, np. prawa odkupu, prawa pierwokupu, prawa dożywocia, służebności osobistej,

 • przedmiotów uzyskanych z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.

 • praw autorskich oraz praw pokrewnych,

 • praw własności przemysłowej,

 • innych praw twórcy, nabytych w zamian za wszystkie te prawa majątkowe.

W jaki sposób następuje wyrównanie dorobków?

Gdy ustaje rozdzielność majątkowa, wówczas małżonek, którego stan majątkowy jest gorszy, może wystąpić z żądaniem wyrównania dorobków. Dokonuje się to przez zapłatę kwoty pieniężnej w odpowiedniej wysokości lub przeniesienie prawa. Wskutek tego, wraz z wyrównaniem dorobków, następuje usunięcie dysproporcji pomiędzy majątkami małżonków.

Małżonek, na którym ciąży obowiązek wyrównania dorobków, co do zasady, nie może zwolnić się z takiej powinności. Jest on uprawniony do zgłoszenia uprawnionemu małżonkowi żądanie ograniczenia wyrównania jedynie z ważnych powodów.

W razie braku porozumienia między stronami co do sposobu lub wysokości wyrównania, w sprawie rozstrzyga Sąd, do którego uprawniony musi zwrócić się z odpowiednim pozwem.