Często zadawane pytania dotyczące rozwodu

(FAQ)

Czy mogą Państwo sami występować w sprawie o rozwód?

 

       Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w sprawie o rozwód mogą Państwo występować sami. Pamiętajmy jednak, że postępowanie sądowe rządzi się swoimi prawami i jest dość skomplikowane, szczególnie sprawy rozwodowe. Ewentualne błędy i zaniechania w tym zakresie mogą rzutować na wiele lat życia Klientów. Zlecając sprawę adwokatowi rozwodowemu w Gdańsku mogą Państwo skupić się na najważniejszych aspektach postępowania rozwodowego pozostawiajac kwestie prawne profesjonalście Nawiązanie współpracy z prawnikiem rozwodowym w Gdańsku to rodzaj inwestycji , która na pewno się zwróci

 

Prawnik rozwody Gdańsk – w czym może pomóc?

 

    Jako adwokat specjalizujący się w prowadzeniu spraw o rozwód oferuję Państwu kompleksowe wsparcie prawne we wszystkich aspektach dotyczących rozwiązania małżeństwa- poczynając od konsultacji i ustalenia strategii oraz taktyki, przez negocjacje przeprocesowe i ugodowe, po reprezentację na rozprawach i sporządzenie pism procesowych, w szczególności zastrzeżeń do opinii biegłych, którzy będą powoływani w sprawie.

W ramach zlecenia realizowane są następujące czynności adwokata rozwodowego w Gdańsku :

konsultacje prawne osobiste, telefoniczne lub mailowe ;

stałe informacje na temat postępów w prawie rozwodowej

sporządzenie profesjonalnego pozwu rozwodowego i innych pism oraz dokumentów;

reprezentacja przed Sądem na rozprawach

sporządzenie apelacji od wyroku Sądu (o ile oczywiście będzie niekorzystny);

prowadzenie innych spraw, które pozostają w związku ze sprawą o rozwód ( np. sprawy majątkowe i karne)

 

W czasie prowadzenia sprawy o rozwód w Gdańsku pozostaję w stałym kontakcie z moimi Klientami – taka jest specyfika tych spraw. Jestem aktywnym i zaangażowanym adwokatem rozwodowym i rodzinnym.

 

Jak przeprowadzić rozwód w Gdańsku - adwokat rozwód Gdańsk?

 

     W celu uzyskania rozwodu muszą zaistnieć ściśle określone przesłanki, a mianowicie między małżonkami musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. O tym czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, warto podyskutować z adwokatem rozwodowym w Gdańsku. Czasami możliwe jest aby w chwili składania pozwu jeszcze przesłanki nie nastąpiły, ale ważne aby były w chwili pierwszego przesłuchania przed sądem.

     W toku postępowania sądowego o rozwód, Sąd rozwodowy ( Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział II Cywilny tzw. Sąd Rozwodowy) przeprowadzi postępowanie dowodowe i wyda orzeczenie w tym zakresie. To od wniosków dowodowych (zebranych dowodów) zależy, czy sędziego uda się przekonać do swoich racji, i tym samym orzeczenia zgodnego z założonym celem. Bardzo istotne jest zachowanie i postawa na sali rozpraw, a nawet dobór właściwych słów. Te kwestie należy bezwzględnie przygotować z adwokatem przed wystąpieniem w sądzie na sali rozpraw. Wiarygodność i naturalność jest tu kluczowa.

   Procedura rozwodowa jest skomplikowana i wielowątkowa, ponieważ spór zwykle toczy się na wielu płaszczyznach (wina w rozwodzie, opieka nad dziećmi, alimenty, majątek, mieszkanie itp). Odpowiednia reprezentacja prawna i pomoc w przygotowaniach sprawi, że unikną Państwo klasycznych błędów procesowych. Jako adwokat rozwód Gdańsk przeprowadzę Państwa przez całe postępowanie o rozwód.

 

Komu sąd powierzy władzę rodzicielską po rozwodzie?

 

    Sąd w orzeczeniu rozwodowym rozstrzygnie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem. Będzie to zależało od wyników postępowania dowodowego. Pamiętajmy jednak, że władza rodzicielska to nie kontakty z dzieckiem. Może być tak, że rodzic który ma ograniczoną władzę rodzicielską, otrzyma bardzo szerokie kontakty z dzieckiem.

 

Czy Sąd orzekając w tym zakresie będzie brał pod uwagę płeć rodzica?

 

    Matka i ojciec mogą mieć takie same kompetencje wychowawcze. O tej kwestii (czyli władzy rodzicielskiej) w rzeczywistości będą decydowali biegli i Sąd. Bardzo ważna jest strategia i taktyka w tym zakresie. Bardzo dużo rodziców robi błędy i tak bardzo walczy o dziecko, że wykonuje  błędne działania (w dobrej wierze), i w ocenie biegłych ma niskie kompetencje wychowawcze. Moja pomoc ustrzeże Państwa przed tymi błędami.

 

   Orzekając o władzy rodzicielskiej i kontaktach oraz miejscu pobytu dziecka, Sąd uwzględni wiele okoliczności, w tym wiek dziecka;  który z rodziców daje większą gwarancję prawidłowego rozwoju dziecka; życzenie dziecka i wiele innych kwestii, przy czym możliwości finansowe nie są brane pod uwagę. Generalnie, jeżeli zależy Rodzicowi na uzyskaniu władzy rodzicielskiej (a przede wszystkim ustaleniu miejsca pobytu dziecka przy nim) nad dzieckiem po rozwodzie, to musi przekonać Sąd, że to właśnie Ona/On daje pewność prawidłowego wychowania dziecka, oraz co istotne, zachowania prawa do kontaktów oraz utrzymania więzi z dzieckiem przez drugiego rodzica. Pomogę Państwu w tym zakresie.

 

Czy sąd może odmówić rozwodu ? Odpowiada adwokat rozwód Gdańsk.

 

    Przed wniesieniem sprawy o rozwód należy koniecznie zweryfikować, czy orzeczenie rozwodu w jest możliwe, albo ewentualnie czy będzie możliwe w chwili pierwszej rozprawy. Pamiętajmy , że na pierwszą rozprawę w sprawie o rozwód czeka się ok. 3 miesięcy, więc dużo może się przez ten czas wydarzyć. Jak wspomniano powyżej – podstawową przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli ta przesłanka nie będzie spełniona, to Sąd odmówi orzeczenia rozwodu.

    Warto wspomnieć , że przepisy prawa rodzinnego regulują sytuację, w której Sąd może odmówić orzeczenia rozwodu, nawet gdy między wami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

    Po pierwsze Sąd odmówi orzeczenia rozwodu, jeżeli w jego wyniku miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. Sąd przeprowadzi dowód z opinii biegłych, którzy wskażą, czy orzeczenie rozwodu jest z tego punktu widzenia dopuszczalne. Jest o to jednak rzadka przyczyna, ponieważ przebywanie z rodzicami którzy są w konflikcie, zwykle jest sprzeczne z dobrem dzieci.

    Po drugie Sąd odmówi rozwodu, gdy jego orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego - na przykłąd , gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory i wymaga stałej opieki i wsparcia albo jest w podeszłym wieku

    Po trzecie Sąd odmówi orzeczenia rozwodu, jeżeli domaga się tego małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Od tej zasady wprowadzono wyjątek, a mianowicie rozwód będzie dopuszczalny wówczas, gdy małżonek nieponoszący winy wyraża zgodę na rozwód. Dlatego, gdy jeden z małżonków odmawia zgody na rozwód, znaczenia nabiera kwestia winy w rozpadzie małżeństwa.

Powyższe kwestię są uregulwoane w artykule 56 § 2 i 3 k.r. i o.

 

Co to znaczy że jeden z małżonków jest winny rozpadu małżeństwa?

 

    Prawo nie rozróżnia stopnia winy małżonków, to znaczy, że nie ma bardziej „winnego” czy „mniej winnego”. Sąd orzeka wyłączną winę jednego z małżonków tylko wtedy, gdy drugi z małżonków nie ponosi winy w żadnym najmniejszym nawet stopniu. Jeżeli drugi z małżonków ponosi winę w najmniejszym stopniu (ale ponosi) to wtedy sąd orzeka winę obojga stron.Z tych względów wiele spraw rozwodowych po długim i ciężkim procesie, prowadzi do uznania obojga małżonków winnymi rozwodu.

 

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Gdańsku - odpowiada adwokat rozwód Gdańsk.

 

     Pozew o rozwód należy złożyć do właściwego Sądu – w przeciwnym razie sprawa o rozwód się nie rozpocznie. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy orozwód jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu było wspólne ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli chociaż jedno z małżonków w tym okręgu ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli żadne z małżonków w tym okręgu nie mieszka lub nie przebywa, to Sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli nie wiadomo gdzie mieszka drugi z małżonków (pozwany) to wtedy Sądem właściwym jest Sąd miejsca zamieszkania powoda. Jeżeli nie można ustalić Sądu właściwego do rozpoznania sprawy, to należy wystąpić do Sądu Najwyższego z wnioskiem o wskazanie sądu właściwego. Problem ten bardzo często dotyczy małżeństw, które zamieszkują za granicą. W takim przypadku sugerujemy Sądowi Najwyższemu Sąd Okręgowy w Gdańsku, ponieważ jest on najbliżej naszej kancelarii.

 

Ile trwa sprawa o rozwód w Gdańsku?

 

   Sprawy o rozwód potrafią trwać bardzo długo, jeżeli małżonkowie nie zgadzają się żadnej kwestii (wina, opieka nad dziećmi, kontakty z dziećmi, alimenty, mieszkanie), a zatem wszsytkie te kwestie muszą zostać udowodnione, czyli muszą zostać przeprowadzone dowody – zwykle z dokumentów, przesłuchania świadków, biegłych, przesłuchania detektywa itp. Ważne jest aby maksymalnie skoncentrować materiał dowodowy, aby rozwód trwał krótko, chyba, że strategią procesową jest, aby sprawa rozwodowa trwała długo.

 

Rozwód bez orzekania o winie - ile trwa?

   Rozwód bez orzekania o winie może zostać orzeczony nawet na pierwszej rozprawie. Sąd wyznacza rozprawę rozwodową zwykle w terminie od 1 do 3 miesięcy od dnia wniesienia pozwu w takiej sprawie – dobrze jest monitorować tę kwestię, jeżeli stronie zależy na czasie.

 

Ile może trwać rozwód z orzekaniem o winie ?

Rozwód z orzekaniem o winie, walką o władzę rodzicielską, alimenty i kontakty  może trwać nawet dwa lub trzy lata.

 

Ile kosztuje rozwód w Gdańsku?

Oprócz honorarium adwokackiego sprawa rozwodowa generuje następujące koszty:

opłata od pozwu (600,00 zł);

opłata od wniosku o podział majątku wspólnego (1000,00 zł lub 300,00 zł, gdy przedstawiony zostanie zgodny projekt podziału majątku);

-  wynagrodzenie dla biegłych (niekiedy zajdzie konieczność przeprowadzenia takiego dowodu)

- koszty mediacji.

    Honorarium adwokackie w sprawie o rozwód jest zależne od stopnia skomplikowania sprawy oraz przyjętej strategii i taktyki procesowej a nadto ilości kwestii, które są sporne między małżonkami. Generalnie najtańszy jest rozwód bez orzekania o winie, w którym wcześniej małżonkowie, przy pomocy adwokatów rozwodowych z Gdańska, ustalili w sposób polubowny wszystkie istotne kwestie, a nawet podzielili majątek.

 

Kiedy Sąd może zaniechać orzekania o winie ?

    Sąd może zaniechać orzekania o winie tylko na zgodne żądanie małżonków (tzw. rozwód za porozumiem stron, bez orzekania o winie). Żądanie lub zgoda na zaniechanie orzekania o winie mogą być zgłoszone lub cofnięte aż do chwili zamknięcia rozprawy w II instancji. Jeżeli Sąd na zgodne żądanie małżonków zaniechał orzekania o winie następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

 

Co to jest separacja ?

    Separacja to rozwiązanie dla osób, które nie dopuszczają rozwodu z różnych przyczyn (np. religijnych, opinii rodzinnej, środowiskowej, etc), a chciałyby zalegalizować stan rozkładu małżeństwa. Do jej orzeczenia wystarczy, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, jednak nie musi on być trwały , ponieważ z deficnicji małżonkowie żyjący w separacji są nadal małżeństwem i mogą do siebie wrócić.

    Separacja reguluje przed wszystkim kwestie finansowe. Skutki separacji to m.in. powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej, wpisanie wzmianki o separacji do aktu małżeństwa, ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, ustalenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

 

Pozew rozwodowy – co powinien zawierać?

     Postępowanie rozwodowe wszczynane jest z chwilą złożenia przez jednego z małżonków pozwu o rozwód do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, o ile jedno z nich nadal tam przebywa.

Co powinien zawierać pozew o rozwód:

 • Datę i miejsce sporządzenia pisma.

 • Oznaczenie sądu, do którego jest ono kierowane.

 • Oznaczenie rodzaju pisma – „Pozew o rozwód”.

 • Oznaczenie stron postępowania o rozwód, a zatem powoda (osobę, która składa pozew o rozwód) i pozwanego (osobę, przeciwko której pozew jest kierowany). Opisując strony, powinniśmy wskazać takie dane jak: imiona i nazwiska, numery PESEL, miejsce zamieszkania.

 • Określenie żądania, w tym określenie:

  • czy i w jaki sposób domagamy się orzeczenia o winie za rozkład pożycia,

  • propozycji co do uregulowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i alimentów,

  • regulacji sposobu korzystania z mieszkania, (jeżeli byli małżonkowie nadal tam przebywają),

  • podziału majątku wspólnego (tylko, gdy nie spowoduje to zbędnej zwłoki w postępowaniu).

 • Wnioski dowodowe.

 • Informacje, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia

 • Załączniki do pozwu rozwodowego tj. skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócony odpis aktu urodzenia małoletnich dzieci stron, odpis pozwu razem z załącznikami, , potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

 • Podpis własnoręczny.

Korzystając z usług adwokat rozwód Gdańsk, mają Państwo pewność pewność, że wszystkie te elementy będą zawarte w pozwie, co przyczyni się do sprawnego rozpoznania sprawy. W ramach świadczonych usług, Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzaty Koprowskiej zapewnia profesjonalną pomoc prawną w zakresie przygotowania pozwu rozwodowego.

Dlaczego warto powierzyć sprawę mojej Kancelarii?

    Powierzenie sprawy adwokatowi, pomoże skrócić czas postępowania sądowego oraz zwiększyć szanse na satysfakcjonujące rozstrzygnięcie. Adwokat rozwód Gdańsk – Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzaty Koprowskiej w Gdańsku oferuje rzetelną i fachową pomoc prawną w sprawach o rozwód bez orzekania o winie, oraz z, o alimenty,, kontakty, władzę rodzicielską i miejsce pobytu dziecka.

    Moja pomoc jako profesjonalnego adwokata rozwodowego zminimalizuje negatywne skutki rozwodu i spowoduje, że ten etap życia przejdą Państwo w sposób możliwia najmniej dotkliwy, zarówno dla Was jak i Waszych dzieci oraz otoczenia (z doświadczenia wiem że w rozwód są zaangażowani emocjonalnie nie tylko małżonkowie, ale również cała rodzina każdego z małżonków, a przede wszystkim rodzice i rodzeństwo)

 

Kto zapłaci koszty sądowe w sprawie o rozwód?

    Zgodnie z ogólną zasadą procesu cywilnego, strona przegrywająca proces ponosi wszystkie koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego swojego przeciwnika. Jeżeli zatem rozwód będzie z orzeczeniem winy współmałżonka, to będzie on zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów, w tym honorarium adwokackiego

 

Od czego zacząć aby powierzyć sprawę adwokat rozwód Gdańsk?

     Jeżeli poszukują Państwo w Gdańsku adwokata, który poprowadzi sprawę o rozwód, to zapraszam serdecznie do mojej kancelarii. Proszę o kontakt z moją Kancelarią Adwokacką w Gdańsku w dogodny dla Państwa sposób (mailowo lub telefonicznie). Na spotkaniu przeanalizuję sprawę, posiadane dowodowy i zaproponuję odpowiednią strategię działania przedprocesowego i procesowego

 

Adwokat rozwód Gdańsk – prawnik rozwód Gdańsk, pozew o rozwód

Adwokat rozwód Gdańsk – prawnik od rozwodów Gdańsk

 

Dobry adwokat rozwód Gdańsk pomoże nie tylko w uzyskaniu korzystnego wyroku rozwodowego, ale także będzie stanowił wsparcie dla Klienta w tym trudnym okresie. Moja Kancelaria mieści się w Gdańsku, jednak prowadzę także sprawy o rozwód klientów z z Trójmiasta i z całej Polski . Świadczę kompleksową obsługę Klientów we wszystkich aspektach spraw rozwodowych, w tym w powiązanych z nimi postępowaniach cywilnych i karnych. Prawnik rozwód Gdańsk gwarantuje zaangażowanie i zrozumienie oraz empatię , a także przyjazną atmosferę i przede wzystkim zachowanie tajemnicy adwokackiej. Reprezentuję moich Klientów w sprawach rozwodowych oraz związanych z nimi postępowaniach o podział majątku po rozwodzie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, czy sprawy o alimenty, atakże sprawach karnych i cywilnych.

 

 

 

 

 

Pomoc prawna w zakresie rozwodów, prawa rodzinnego i opiekuńczego