adw. Małgorzata Koprowska

 

adwokat rozwodowy w Gdańsku

Kancelaria adwokacka prawa rozwodowego i rodzinnego

(Divorce and Family Law Legal Office)

Moja kancelaria adwokacka  od 2011 r. oferuje kompleksową pomoc prawną w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rozwodowego (rozwodów w Gdańsku) i rodzinnego na terenie Gdańska i  całego Kraju.

Gdańsk, 15.11.2023

Szanowni Państwo,

      W zespole mojej kancelarii rozwodowej są  specjaliści od spraw  rozwodowych, rodzinnych, karnych i majątkowych, czyli dziedzin prawa z którymi zwykle wiążą się sprawy rozwodowe i inne sprawy rodzinne. Siedziba Kancelarii znajduje się w Gdańsku, lecz przyjmujemy prowadzenie spraw rozwodowych z całego Trójmaista (Gdańsk, Sopot, Gdynia), z  Kraju i z Zagranicy - spotkania  i rozprawy w takich przypadkach odbywają się online.  Specjalizuję się wyłącznie w sprawach rozwodowych i rodzinnych. Najczęściej występuję przed Sądem Okręgowym w Gdańsku lub sądami rodzinnymi w Trójmieście. Przyjmuję prowadzenie spraw również przed innymi sądami rozwodowymi i sądami rodzinnymi w całej Polsce. 

     Ufam, że przyjazna, oparta na wzajemnym zaufaniu współpraca z adwokatem rozwodowym ułatwi moim Klientom pozytywne rozwiązanie problemów związanych z rozwodem (postępowaniem rozwodowym) lub innym z zakresu prawa rodzinnego jak separacja, postępowanie o alimenty lub kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską   albo o podział majątku. 

     Sprawy z tej dziedziny (zwłaszcza dotyczące opieki nad dziećmi lub alimentów, oraz postępowanie rozwodowe) dotykają bardzo wrażliwej materii, dlatego ze zrozumieniem i empatią wspieram moich Klientów w tym trudnym dla nich okresie.

     Spory regulowane przez prawo rodzinne (sprawy rozwodowe) staram się w pierwszej kolejności rozwiązywać drogą ugodową, nawet gdy toczą się przed sądem, poszukując kompromisu, zwłaszcza w trosce o dobro małoletnich dzieci.

    Preferuję negocjacyjne rozwiązywanie sporów sądowych w zakresie spraw rozwodowych, jednakże gdy nie jest to możliwe, jestem gotowa prowadzić proces sądowy wykorzystując wszelkie dopuszczalne środki dowodowe oraz strategie procesowe. W sytuacji, gdy osiągniecie porozumienia nie jest możliwe lub w sytuacjach wymagających podjęcia zdecydowanych działań wykorzystujemy wszelkie możliwe środki prawne, aby zabezpieczyć interesy naszych Klientów i osiągnąć zamierzone cele. W razie konieczności korzystam ze wsparcia Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka. W każdej chwili jestem do Państwa dyspozycji, służąc pomocą i wsparciem.

     Chętnie wysłucham i poradzę w trudnej życiowej sytuacji, a w razie konieczności - podpowiem jak postępować z dziećmi, dla których rozwód rodziców jest często przeżyciem traumatycznym. Pomogę także oswoić się z realiami procesu. Moim zadaniem, jako pełnomocnika, jest dokładnie wyjaśnić specyfikę postępowania w sądzie, dzięki czemu nic nie będzie dla Państwa zaskoczeniem.

     Powierzając prowadzenie swojej sprawy mojej gdańskiej kancelarii adwokackiej, mogą Państwo liczyć na zrozumienie, opiekę i wsparcie już od pierwszego spotkania.

    Kancelaria adwokacka ma siedzibę  w Gdańsku ale działa również w formie online:  porady prawne i konsultacje prawa rodzinnego i prawa rozwodowego, odbywają się mailowo lub za pośrednictwem skype lub whatsapp, dokumenty przesyłane są mailem, zaś płatności dokonywane są przelewem elektronicznym.

Serdecznie zapraszam do kontaktu pod numerem

501 598 752 

w celu umówienia spotkania w kancelarii w Gdańsku (lub online),

na którym omówimy sprawę rozwodową lub  rodzinną. 

adw. Małgorzata Koprowska

Adwokat Rozwodowy w Gdańsku

 

Gdańsk, 15.11.2023

 

 

Dear Sirs,

 

    My law firm since 2011 offers comprehensive legal assistance in conducting cases in the field of divorce law (divorces in Gdańsk) and family law in Gdańsk and throughout the country.

 

    The team of my divorce office includes specialists in divorce, family, criminal and property cases, i.e. areas of law that are usually related to divorce and other family matters. The office of the Law Firm is located in Gdańsk, but we accept divorce cases from the entire Tri-City (Gdańsk, Sopot, Gdynia), from Poland and abroad - meetings and hearings in such cases are held online. I specialize exclusively in divorce and family matters. Most often I appear before the District Court in Gdańsk or family courts in the Tri-City. I also handle cases before other divorce courts and family courts throughout Poland.

 

    I trust that friendly, trust-based cooperation with a divorce lawyer will help our clients to solve problems related to divorce (divorce proceedings) or other family law issues, such as separation, alimony or contact with children, or division of property.

 

   Matters in this field (especially regarding childcare or alimony, and divorce proceedings) touch on a very sensitive matter, which is why I support my clients with understanding and empathy during this difficult period for them.

 

   I try to resolve disputes regulated by family law (divorce cases) in the first place by amicable settlement, even when they are pending before the court, looking for a compromise, especially out of concern for the welfare of minor children.

 

   I prefer negotiated resolution of court disputes in the field of divorce cases, however, when this is not possible, I am ready to conduct a court trial using all acceptable evidence and trial strategies. In a situation where reaching an agreement is not possible or in situations requiring decisive action, we use all possible legal means to secure the interests of our clients and achieve the intended goals. I am at your disposal at any time, offering help and support.

 

 

    I am happy to listen and advise in a difficult life situation, and if necessary - I will tell you how to deal with children, for whom divorce of parents is often a traumatic experience. I will also help you get used to the realities of the process. My task, as an attorney, is to explain in detail the specifics of the proceedings in court, thanks to which nothing will be a surprise to you.

 

     By entrusting your case to my law firm in Gdańsk, you can count on understanding, care and support from the very first meeting.

 

     The law firm is based in Gdańsk, but also operates online: legal advice and consultations on family law and divorce law are carried out by e-mail or via skype or whatsapp, documents are sent by e-mail, and payments are made by electronic transfer.

 

I cordially invite You to contact me at 501 598 752,

 

to arrange a meeting at the law firm in Gdańsk (or online),

 

where we will discuss a divorce or family matter.

 

adv. Malgorzata Koprowska

 

Divorce Lawyer in Gdańsk